Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

convoitise
11:08
1412 5676 390
convoitise
11:08
convoitise
11:08
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
convoitise
11:08
4877 6606 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaskraweksiebie skraweksiebie
convoitise
11:08
4277 907e 390
convoitise
11:08
3562 ef00 390
convoitise
11:07
convoitise
11:07
convoitise
11:07
9903 4bfa 390
Reposted fromtooskaa tooskaa viaK8 K8
convoitise
11:07
1806 0a5a 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaK8 K8
convoitise
11:07
8375 5713 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaK8 K8
convoitise
11:06
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
convoitise
11:06
6690 392e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaK8 K8
convoitise
11:06
Nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viaK8 K8
convoitise
11:06
Reposted fromtwice twice viaK8 K8
convoitise
11:06
Reposted fromFlau Flau viapoppyseed poppyseed
convoitise
11:06
1767 52a0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaK8 K8
convoitise
11:05
4974 efe8 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaK8 K8
convoitise
11:05
7727 af72 390
Reposted fromsavatage savatage viacorvax corvax
convoitise
11:04
0453 2ecb 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaOkery Okery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl