Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

convoitise
12:42
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viajustaperson justaperson
convoitise
12:41
4579 e5d6 390
convoitise
12:41
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
convoitise
12:41
0887 5a25 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajustaperson justaperson
convoitise
12:40
convoitise
12:40

July 11 2017

11:51
convoitise
11:51
convoitise
11:46
9806 bd3b
convoitise
11:46
convoitise
11:46
11:46
1054 5572 390
11:46
convoitise
11:39
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
11:39
11:39
convoitise
11:39
convoitise
11:39
4439 7acf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajustaperson justaperson
11:38
5086 5899 390
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viaou ou
convoitise
11:36
7225 b29a 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaou ou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl